Od 1 lipca 2024 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przedłużona została legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do 30 września 2025 roku. Nowe regulacje obejmują również narzędzia wsparcia osób objętych ochroną czasową. Przepisy te przygotowane przez MSWiA we współpracy z innymi resortami, są efektem szerokich konsultacji z organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz instytucjami państwowymi.

Przedłużenie legalności pobytu

Wiceminister Maciej Duszczyk podkreślił, że Polska od początku konfliktu na Ukrainie okazywała swoją solidarność, oferując schronienie tysiącom kobiet, dzieci i osób starszych. Nowe przepisy przedłużają legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce do końca września 2025 roku, co pozwala im na dalsze korzystanie z polskiego systemu wsparcia i integrację w lokalnych społecznościach.

Zmiany w zakwaterowaniu uchodźców

Od 1 lipca zmieniają się zasady zakwaterowania uchodźców wojennych. Zakwaterowanie będzie możliwe jedynie w obiektach zbiorowego zakwaterowania prowadzonych na polecenie wojewodów. W efekcie kończy się okres wypłacania świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w lokalach prywatnych. Wnioski o rekompensatę kosztów poniesionych do 30 czerwca br. można składać do końca lipca.

Zmniejszenie liczby wnioskodawców i wzrost miejsc w obiektach

W ostatnich miesiącach maleje liczba wnioskodawców o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, a liczba wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Dlatego podjęto decyzję o zakończeniu tej formy pomocy. Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą potrzebowali wsparcia, mogą zgłaszać się do właściwego wojewody, który wskaże im wolne miejsce w odpowiednim obiekcie.

Wsparcie dla uchodźców z niepełnosprawnościami

Nowe przepisy zapewniają wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, które uciekły przed wojną. Wojewodowie będą mogli podpisać umowy z organizacjami pożytku publicznego, gwarantujące zakwaterowanie na specjalnych warunkach dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów oraz osób starszych. Wymóg dotyczący minimalnej liczby osób w obiekcie zbiorowego zakwaterowania nie dotyczy obiektów będących własnością lub zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Konsultacje i wprowadzanie zmian

Rozwiązania te wypracowano podczas konsultacji społecznych z organizacjami wspierającymi uchodźców. MSWiA zorganizowało spotkanie z przedstawicielami międzynarodowych i polskich organizacji pozarządowych, ambasady Ukrainy oraz poszczególnych resortów. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała nowe przepisy.

Po przyjęciu ustawy przez Sejm, powołano grupę roboczą złożoną z przedstawicieli urzędów wojewódzkich i MSWiA. Grupa opracowała rekomendacje dotyczące przesłanek humanitarnych do zwalniania z partycypacji w kosztach zakwaterowania w ośrodkach oraz omówiła kwestie związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów. Dotychczas odbyło się pięć spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli MF, MRPiPS, MEN, UdsC oraz Straży Granicznej.

 

Źródło: MSWiA

Fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie