W czwartek, 27 czerwca, podczas IV sesji Rady Powiatu w Jaśle radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2023 rok.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków nadzoru Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, Rada Powiatu ocenia pracę organu wykonawczego na podstawie przedstawionego sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok oraz raportu o stanie powiatu.

Głosowanie nad absolutorium

Podczas czwartkowej sesji radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle.

Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Zarząd Powiatu Raportu o Stanie Powiatu Jasielskiego za 2023 rok, będącego podsumowaniem jego działalności w poprzednim roku. Ten przeszło 200 stronicowy dokument, który uzyskał pozytywne opinie Komisji Rady Powiatu, napisany został na podstawie sprawozdań merytorycznych opracowanych przez komórki Starostwa Powiatowego w Jaśle, a także jednostki, służby, inspekcje i straże Powiatu Jasielskiego. Doskonale ukazuje on jak złożony i szeroki zakres zadań przypisany jest samorządowi powiatowemu.

Po burzliwej debacie i zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Komisji przystąpiono do głosowania nad Uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych: Irena Baciak, Barbara Burbelka, Tadeusz Gorgosz, Wojciech Kras, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Stanisław Pankiewicz, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Cecylia Piwowar – Nadymus, Wiesław Reczek oraz Stanisław Święch, 9 było przeciw: Krzysztof Buba, Michał Dłuski, Adam Iwanicki, Paweł Nowak, Janusz Przetacznik, Krzysztof Sarnecki, Zbigniew Staniszewski, Jan Urban oraz Piotr Wyderka.

Budżet

W dalszej części sesji odbyło się głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiało się następująco: dochody wyniosły 168 937 337 zł, natomiast wydatki 180 850 470 zł. W budżecie przewidziano deficyt w wysokości 11 913 133 zł, rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4 400 000 zł oraz przychody w wysokości 16 313 133 zł.

W wyniku podjętych przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o kwotę 20 586 750 zł, do kwoty 189 524 087 zł, a po stronie wydatków o kwotę 21 074 741 zł, do kwoty 201 925 212 zł.

Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 188 476 720 zł, tj. 99,45 % planu. Wykonanie wydatków wyniosło 195 159 366 zł, tj. 96,65 % planu, w tym 36 141 256,68 zł stanowiły wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W ubiegłym roku najwięcej inwestycji wykonano w dziedzinie transportu – głównie w zakresie budowy oraz przebudowy dróg i mostów powiatowych, na co wydatkowano prawie 21 mln zł. Znaczne nakłady finansowe trafiły również do jasielskiego szpitala, gdzie na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkowano ponad 10 mln zł.

Budżet zamknął się deficytem w wysokości 6 682 646 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 12 401 124 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu kredytów wynosił 25 700 000 zł, przy planowanej pierwotnie kwocie długu wynoszącej 37 500 000 zł. Udział zadłużenia w dochodach stanowił niespełna 14%.

Po wcześniejszej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków Komisji Rewizyjnej, radni przystąpili do głosowania nad absolutorium. Za było 13 radnych: Irena Baciak, Barbara Burbelka, Tadeusz Gorgosz, Wojciech Kras, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Stanisław Pankiewicz, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Cecylia Piwowar – Nadymus, Wiesław Reczek oraz Stanisław Święch, natomiast 9 było przeciw: Krzysztof Buba, Michał Dłuski, Adam Iwanicki, Paweł Nowak, Janusz Przetacznik, Krzysztof Sarnecki, Zbigniew Staniszewski, Jan Urban oraz Piotr Wyderka.

Podziękowania od Starosty

Adam Pawluś – Starosta Jasielski w imieniu własnym i Zarządu podziękował za przyjęte uchwały oraz za udzielone Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium.

– To dla nas ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność, aby w dalszym ciągu intensywnie pracować i realizować zadania dla dobra mieszkańców powiatu. Motywuje nas to do jeszcze lepszej pracy! – podkreślił starosta.

Podczas sesji Radni podjęli również Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Jasielskim a Gminą Dębowiec, dotyczącego prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Jaśle, zmiany Uchwały Nr LXXVIII/556/2023 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1900R Nowy Żmigród – Makowiska – Sulistrowa w miejscowości Makowiska”, a także zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2024 rok oraz nadania nowej nazwy dla zadnia: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 18470 R Bieździadka – Gorajowice – Jasło, polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w km 0+502 w miejscowości Bieździadka”, oraz zwiększenie budżetu o 1 835 164 zł na „Budowę nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa – Etap I”, która wraz z drogami gminnymi i wewnętrznymi umożliwi alternatywny przejazd dla mieszkańców Myscowej.

Zatwierdzono również sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2023.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Jaśle