Podczas czwartkowej sesji, która odbyła się 20 czerwca, radni Powiatu Rzeszowskiego przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023. Jednocześnie udzielili oni, tym samym, absolutorium władzom Powiatu.

Należy zaznaczyć, że miniony rok był niejako przełomowy dla funkcjonowania Powiatu.

Rok zmian

Przede wszystkim dlatego, że kierowało nim w tym czasie dwóch starostów, a formalnie działały dwa Zarządy Powiatu. W październiku zeszłego roku dotychczasowy starosta Józef Jodłowski, piastujący swe stanowisko prawie 18 lat, został wybrany senatorem RP, w związku z czym konieczne były wybory nowego Zarządu Powiatu. Kolejnym starostą, pełniącym funkcję aż do tegorocznych wyborów samorządowych, był Marek Sitarz.

Zarówno biegły rewident, jak również komisja rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniły wykonanie budżetu, zaś radni powiatowi jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2023.

Obecny starosta Krzysztof Jarosz podziękował za pracę swym poprzednikom, którzy realizowali zadania Powiatu w 2023 roku, za ich zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

– Absolutorium za zeszły rok to również zielone światło dla obecnego zarządu, który będzie konsekwentnie realizował i kontynuował działania podejmowane przez poprzedników. Jeszcze raz deklaruję, najważniejsze dla mnie i moich współpracowników są praca, porozumienie, współpraca – mówił Starosta Rzeszowski, Krzysztof Jarosz.

Obecnemu staroście wtórował jeden z jego poprzedników, dzisiaj senator, Józef Jodłowski.

– Pragnę podziękować całej załodze samorządu powiatowego i podległych jednostek. Nasza praca to praca zespołowa. Cieszę się, że została doceniona i że dokonania władz powiatu znajdują zrozumienie i poparcie. Widać, że nasz region się rozwija. Rok 2023 był trudny, ale realizowaliśmy i kończyliśmy wiele inwestycji potrzebnych do polepszenia poziomu życia mieszkańców. To się udało. Życzę swemu następcy owocnej pracy na rzecz powiatu i deklaruję wszechstronne wsparcie – mówił senator Józef Jodłowski.

Józef Jodłowski fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Bilans

W ubiegłym roku Rada Powiatu Rzeszowskiego obradowała na 13 sesjach i podjęła 103 uchwały. Komisje Rady odbyły łącznie 32 posiedzenia. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął 584 uchwały na 51 posiedzeniach. Starosta Rzeszowski wydał 63 zarządzenia w zakresie wewnętrznej organizacji Starostwa i jako organ administracji publicznej w zakresie swych ustawowych kompetencji.

W 2023 roku wydatki Powiatu Rzeszowskiego wyniosły 286 milionów złotych. Ponad 113 milionów złotych, czyli 40 procent budżetu, pochłonęły wydatki majątkowe, przeznaczone głównie na tworzenie infrastruktury transportowej i społecznej. Zadłużenie Powiatu jest na niskim poziomie i wynosi nieco ponad 5 procent dochodów, w zeszłym roku nie zaciągano kolejnych zobowiązań.

W ubiegłym roku nadal bardzo dużą część budżetu Powiatu pochłaniały inwestycje, zwłaszcza drogowe. Największymi były, zakończone w połowie roku, prace przy łączniku autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów-Północ oraz budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów–Południe do drogi krajowej. Obydwie inwestycje kosztowały łącznie ok. 70 milionów złotych. Wiele uwagi poświęcono poprawie bezpieczeństwa drogowego. Powstały kilometry nowych chodników, trwały przebudowy kolejnych odcinków dróg powiatowych.

W 2023 roku Powiat prowadził także szereg inwestycji w infrastrukturze edukacyjnej i zdrowotnej. Ponad 12 milionów pochłonęły prace renowacyjne zabytkowych obiektów Zespołu Szkół w Tyczynie (całkowita wartość inwestycji to 20 mln zł), 3,6 mln na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Górnie (koszt całej inwestycji to 13,5 mln zł), zaś ponad 7 milionów na przebudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Siemieńskiego w Rzeszowie (całościowa wartość robót budowlanych to 14 452 125 zł).

Chęć dalszego rozwoju

Jak zapewnił podczas sesji Krzysztof Jarosz, w obecnym roku władze Powiatu zamierzają kontynuować dotychczasowe działania, koncentrując się m.in. na przekształceniu go w obszar przyjazny nowoczesnym rozwiązaniom gospodarczym.

– Od samorządu terytorialnego wymaga się obecnie już nie tylko zaspokajania bieżących potrzeb mieszkańców, ale przejęcia roli podmiotu kreującego warunki kompleksowego rozwoju, rozwiązywania złożonych problemów społecznych i efektywnego dostarczania najwyższej jakości usług publicznych. Obecny Zarząd Powiatu zamierza konsekwentnie dążyć do tego, by Powiat Rzeszowski był obszarem nowoczesnej gospodarki, generującym miejsca pracy i oferującym mieszkańcom sprzyjające warunki do życia. Tym celom służyć będzie sprawne zarządzanie oparte na zasadzie partycypacji społecznej, która jest ważnym aspektem funkcjonowania władzy publicznej- podsumował starosta Krzysztof Jarosz.

Krzysztof Jarosz fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

W trakcie czwartkowej sesji radni powiatowi wysłuchali m.in. sprawozdań o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, stanie bezrobocia, zasobach pomocy społecznej oraz o współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przyjęto również uchwały m.in. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2024-2026.

Źródło informacji prasowej oraz fotografii: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie