W dniu 28 lutego 2024 r. w Ulanowie odbyło się uroczyste otwarcie zrealizowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”, której wykonawcą była firma ZRB KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego.

Na realizację zadania, którego wartość wyniosła 2 473 753,91 zł, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 1 508 168,10 zł, pozostała kwota 965 585,81 zł to wkład własny Powiatu.

Budynek po byłym internacie LO w Ulanowie został w pełni dostosowany na potrzeby pobytu osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które zostaną objęte dzienną, jak i całodobową opieką przez 7 dni w tygodniu. Utworzone Centrum dla 14 uczestników, w tym 4 uczestników na pobyt dzienny i 10 uczestników na pobyt całodobowy, będzie pomostem na drodze do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ponieważ zapewni osobom niepełnosprawnym m. in. poczucie własnej wartości, społeczny kontakt z innymi osobami oraz możliwość partnerskiego udziału w życiu społecznym.

W ramach zadania wykonano m.in.: docieplenie ścian, stropów, nową elewację, wymianę konstrukcji dachu z pokryciem i instalacją odgromową. Przeprowadzono również modernizację pomieszczeń, klatek schodowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, okien, modernizację kotłowni oraz zostało zakupione wyposażenie do powstałych pomieszczeń. Budynek został w pełni umeblowany oraz wyposażony w windę wewnętrzną i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonano również zadaszoną altanę z ławkami i stołami oraz z betonowym grillem.

W uroczystym otwarciu wzięli udział: Poseł na Sejm RP – Rafał Weber, Starosta Niżański – Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego – Sylwester Daśko, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów – Stanisław Garbacz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego i Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów – Magdalena Hasiak, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem – Marta Szczepańska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie Przez Świat” – Beata Drzymała, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku – Marta Ciosmak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku – Piotr Rutyna, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ulanowie – Leokadia Kopyto, Radni Rady Powiatu Niżańskiego: Karol Wołoszyn i Roman Pokora, dziekan dekanatu Rudnik nad Sanem – ks. Stanisław Czachor, przedstawiciele Firmy Kazimierz i Tomasz Koc, Inspektor Nadzoru – Stanisław Siek, Projektant – Jan Hara, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu – Jadwiga Maluga oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku.

– Dokonujemy dzisiaj uroczystego otwarcia tej bardzo potrzebnej inwestycji, jaka jest Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, bowiem idea wsparcia osób niepełnosprawnych jest dla nas bardzo ważna. Cieszę się, że to zadanie udało się zrealizować. Zanim doszło do jego realizacji, skonsultowaliśmy pomysł na powstanie tego Centrum z Dyrektorem SOSW Panią Martą Szczepańską, bo naszym dążeniem było stworzenie kompleksowej formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Nie byłoby tak sprawnej realizacji tego projektu, gdyby nie wsparcie Pana Ministra Rafała Webera, któremu serdecznie dziękuję za wszelką pomoc, którą Pan nam świadczył w kontekście wsparcia, pozyskania środków zewnętrznych i cennych porad, z których bardzo często korzystaliśmy. Pragnę podziękować Pani Dyrektor Marcie Szczepańskiej za koordynację powstania Centrum, naszym radnym na czele z Panem Przewodniczącym Sylwestrem Daśko, ale też myślę, że tutaj w sposób szczególny wyartykułuję radnych z terenu Gminy i Miasta Ulanów – Panią Magdalenę Hasiak, Pana Romana Pokorę i Pana Karola Wołoszyna, którzy mocno zabiegali o to, aby ten budynek odpowiednio zagospodarować. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie, za Waszą troskę i pomoc. Dzięki realizacji tej inwestycji Powiat Niżański zapewni osobom dorosłym z niepełnosprawnościami miejsce do niezależnego, samodzielnego oraz godnego funkcjonowania przy jednoczesnym wsparciu potrzeb zdrowotnych oraz pielęgnacyjnych. Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest bowiem wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu, a następnie w utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami. Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego jest odpowiedzią na określone cele, na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego i ich rodzin – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Informacja Prasowa: Starostwo Powiatowe w Nisku

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego