W złożonych do podkarpackich urzędów skarbowych zeznaniach rocznych PIT, podatnicy wykazali ulgi i odliczenia na prawie 950 mln zł. Z preferencji podatkowych można korzystać w rozliczeniach PIT, po spełnieniu ustawowych warunków.

Najpopularniejsze ulgi podatkowe

Najbardziej popularnymi ulgami w rozliczeniach PIT za 2023 r. w naszym województwie okazały się ulga na dzieci oraz ulga rehabilitacyjna.

Za 2023 r. do podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wpłynęło ponad 167 tys. zeznań podatkowych PIT z odliczeniem ulgi prorodzinnej, na łączną kwotę ponad 237 mln zł. Prawo do skorzystania z tej ulgi przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinom zastępczym, które uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej (zarówno jako rezydent jak i nierezydent podatkowy).

Z kolei zeznań za ubiegły rok z wskazaną ulgą rehabilitacyjną, do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło ponad 69 tys., na łączną kwotę 197 mln zł. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby z orzeczeniem niepełnosprawności lub ich opiekunowie, w przypadku gdy ponieśli wydatki na cele rehabilitacyjne lub cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Największa kwota wykazanych ulg dotyczyła ulgi termomodernizacyjnej i wyniosła łącznie ponad 378 mln zł. Z tą preferencję do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło prawie 27 tys. zeznań PIT. Mogli z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), którzy ponieśli wydatki na ich termomodernizację.

Wykres przedstawiający kwoty wykazane w rozliczeniach PIT za 2023 r. w podziale na preferencje podatkowe, w mln zł

Wspólne rozliczenie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Podkarpaccy podatnicy w rocznych rozliczeniach PIT za 2023 r. korzystali także z preferencyjnych form rozliczenia PIT w postaci wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

Do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło ponad 268 tys. zeznań złożonych wspólnie przez małżonków. Z takiej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową przez cały rok, rozliczające podatek na zasadach ogólnych na formularzach PIT-36 i PIT-37.

Z kolei, wspólnych zeznań PIT z dzieckiem za 2023 r. do podkarpackiej KAS wpłynęło ponad 19,5 tys. Z takiego rozliczenia mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dzieci, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku dzieci uczących się albo bez względu na wiek, gdy dziecko otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Podkreślić należy, że każda ulga podatkowa to przywilej, z którego można skorzystać tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie ustawowe warunki. Urzędy skarbowe weryfikują poprawność dokonanych odliczeń.

Źródło informacji oraz zdjęcia: Podkarpacka KAS