Marszałek Władysław Ortyl podkreślił gotowość do dialogu z mieszkańcami na temat planowanej inwestycji na drodze wojewódzkiej 881. – Jesteśmy otwarci i gotowi na rozmowy, chcemy się spotykać i dyskutować. Rozmawiając jesteśmy w stanie się dogadać, a protest nie stwarza przestrzeni do porozumienia – mówił marszałek Ortyl.

Rekordowy Grant na Rozbudowę Infrastruktury

Samorząd Województwa Podkarpackiego pozyskał z rządowego programu Polski Ład prawie 100 milionów złotych na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 881. Inwestycja ma na celu połączenie drogi krajowej 77 z Żurawicą Rozrządową i wsparcie rozwoju suchego portu w Żurawicy, który ma stać się strategicznym centrum logistycznym łączącym Europę Wschodnią z Zachodnią. Nowa droga będzie również miała wpływ na rozwój strefy ekonomicznej Zadąbrowiu w gminie Orły.

Kluczowa Inwestycja dla Regionu

Planowana inwestycja jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju tej części województwa podkarpackiego. Nowy odcinek drogi ma udrożnić komunikację między drogą krajową a terminalem w Żurawicy, co jest istotne dla efektywnego transportu towarów. Obecnie transport ten odbywa się przez gęsto zabudowane miejscowości, co stwarza liczne problemy dla mieszkańców.

Dalekowzroczność Rozwoju

  • Zaplanowana inwestycja jest dowodem dalekowzroczności w spojrzeniu na rozwój naszego regionu – podkreślił marszałek Ortyl. – Zahamowanie lub brak rozwoju infrastruktury drogowej oraz terminala logistycznego można porównać do ustawienia tamy, która blokuje rozwój. Jeśli nowy jedwabny szlak minie Podkarpacie, to pobiegnie inną drogą, a my zostaniemy na peryferiach rozwoju – dodał marszałek.

Spotkanie z Mieszkańcami

10 czerwca 2024 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Orły i organizatorami blokady drogi krajowej nr 77 w sprawie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 881 w Duńkowiczkach. Samorząd województwa reprezentowali wicemarszałkowie Piotr Pilch i Karol Ożóg oraz dyrektorzy Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Argumenty za Inwestycją

W trakcie spotkania przedstawiono argumenty przemawiające za realizacją inwestycji, które zdecydowały o złożeniu wniosku o dofinansowanie. Mieszkańcy zgłosili wiele zastrzeżeń i uwag związanych z realizacją inwestycji. Samorząd województwa zobowiązał się do odniesienia się do tych uwag i kontynuacji dialogu z mieszkańcami.

Uwagi Mieszkańców

Uwaga mieszkańców – inwestycja spowoduje zwiększenie ruchu i pogorszenie warunków życia społeczności.

Odpowiedź:– Według wykonanej wstępnie analizy ruchu, na planowanym odcinku w roku 2031 – czyli za 7 lat, ruch będzie na poziomie 3 300 pojazdów na dobę.  Dla porównania w roku 2021 według generalnego pomiaru ruchu – na DK 77 poruszało się na dobę 21 803 pojazdów, a na DW 881 od Żurawicy w kierunku Pruchnika natężenie pojazdów wynosiło wówczas 3 798 pojazdów na dobę. Nowa droga nie będzie generować dodatkowego, większego ruchu sama z siebie. Co najwyżej odciąży okoliczne drogi.

 

Uwaga mieszkańców  – projektowane rondo spowoduje utrudnienia z włączaniem się do ruchu z dróg bocznych i spowoduje zatory na drodze krajowej, a także nie zapewni bezpieczeństwa użytkowników

Odpowiedź:– Rondo, które przewidziane jest do realizacji, planowane jest w taki sposób, że będzie  umożliwiało maksymalną płynność ruchu. Zlokalizowanie ronda na drodze krajowej obwarowane jest szeregiem obostrzeń,  związanych między innymi z kwestią widoczności, dla kierowców wjeżdżających na nie pojazdów. Chodzi o to, aby przy tak sporych różnicach terenu na drodze krajowej, rondo nie stało się dodatkowym utrudnieniem w ruchu, a wręcz przeciwnie ułatwiało włączenie się do ruchu na drodze krajowej, podróżnym z dróg bocznych.

Rondo przyczyni się również do tego, że na DK 77 będzie bezpieczniej, bo wymusi ono zmniejszenie  prędkości poruszania się pojazdów podróżujących tą trasą. Ponadto projektowane rondo wyposażone będzie w bezpieczną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

 

Uwaga mieszkańców – można ustalić korzystniejszą lokalizację ronda i przebiegu drogi,

Odpowiedź:- Początek trasy (lokalizacja ronda) musi spełniać szereg warunków funkcjonalnych i użytkowych, w tym warunki dotyczące widoczności. Biorąc pod uwagę ukształtowanie drogi krajowej nr 77, lokalizacja ronda nie może być dowolna. W trakcie prac planistycznych rozważane były dwa potencjalne miejsca, które związane są z różnym przebiegiem drogi. Wybrana trasa nie koliduje z istniejącą zabudową wsi i  w przeciwieństwie do poprzedniej opcji, nie dzieli miejscowości na dwie części. Wybór tej trasy wspierany był też przez władze gminy Orły.

 

Uwaga mieszkańców – pod inwestycję zostaną zabrane cenne grunty orne, wysokiej klasy bonitacyjnej, co spowoduje straty dla prowadzonej gospodarki rolnej,

Odpowiedź:- Niezależnie od wariantu trasy, pod budowę drogi zajęte będą grunty wysokiej klasy,  gdyż tylko takie występują na tym terenie. Szacuje się, że powierzchnia gruntów niezbędnych dla celów inwestycji to ok. 11 ha. Grunty zostaną przejęte na majątek samorządu województwa, po zapłaceniu odszkodowania, ustalonego przez biegłych wg cen rynkowych. Całość odszkodowań dla mieszkańców ma wynieść około 11 mln złotych, a cena za ar powierzchni, w zależności od sposobu zagospodarowania działki wstępnie oszacowana została na kwotę od 4 do 14 tysięcy złotych.

 

Uwaga mieszkańców – brak informacji i konsultacji społecznych,

Odpowiedź:- Informacje o inwestycji były komunikowane praktycznie od czasu uzyskania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Konsultacje społeczne dopiero nastąpią. Taką kolejność narzucają procedury, związane z wydaniem decyzji administracyjnych. W ramach przygotowywania programu funkcjonalno-użytkowego który będzie podstawą ogłoszenia przetargu na projektowanie i budowę drogi w trybie zaprojektuj i wybuduj, odbywały się spotkania z udziałem projektantów, na które zapraszane były władze samorządowe gmin, a wypracowane materiały były im przekazywane celem upublicznienia.     Formalny udział lokalnej społeczności będzie zagwarantowany na wszystkich etapach postępowania administracyjno-prawnego, czyli zaczynając od etapu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która przesądzi o przyjęciu konkretnego wariantu przebiegu drogi, aż do etapu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która zatwierdzi rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym, usankcjonuje podziały nieruchomości i przeniesie ich własność na samorząd województwa.

– Rozpoczynanie rozmów o inwestycji od protestu, powoduje, że dialog staje się niezwykle utrudniony, bo brak wtedy miejsca na konstruktywne dyskusje – podkreśla marszałek Władysław Ortyl – a my jesteśmy na nie zawsze otwarci.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie