Liczba rezerwatów przyrody w województwie podkarpackim wzrośnie do 99. Dnia 2 kwietnia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisał zarządzenie dotyczące rezerwatu przyrody „Dolina Smarkatej”.

Dolina Smarkatej, położona na terenie gmin Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim, to mała, lecz niezwykle urokliwa rzeka. Jej wyjątkowość tkwi w tym, że jest jedną z ostatnich dzikich, nieuregulowanych rzek w północnej części Kotliny Sandomierskiej!

Jej naturalne piękno przejawia się poprzez liczne meandry, starorzecza (zwane przez miejscowych „smarkaczyskami”) oraz bagna, nadając całości niepowtarzalny, pierwotny charakter.

To właśnie zachowany naturalny stan oraz niezakłócone procesy fluwialne i torfotwórcze są podstawą ochrony nowego rezerwatu przyrody.

Inicjatywa objęcia tego obszaru ochroną rezerwatową należy do Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników „Wolne Rzeki”.

Rezerwat obejmuje najcenniejszy i najpiękniejszy fragment doliny rzeki Smarkata, zajmując obszar o powierzchni 55,94 ha. Na otaczających dolinę obszarach leśnych wyznaczono otulinę, o łącznej powierzchni 155,11 ha.

„Dolina Smarkatej” zostanie oficjalnie uznana za pełnoprawny rezerwat 14 dni po opublikowaniu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Obecnie rezerwat ma status krajobrazowy, jednak nie jest jeszcze udostępniony dla turystów, gdyż brak w nim wyznaczonych szlaków pieszych.

 

Źródło/fot.: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego