Dziś, na konferencji prasowej zainaugurowano nową kadencję Zarządu Województwa Podkarpackiego. Marszałek Władysław Ortyl otworzył spotkanie, podkreślając kontynuację zadań z poprzedniej kadencji oraz koncentrację na budowaniu przyszłości regionu. Ortyl podkreślił dążenie do utrzymania wysokiej pozycji w kraju oraz realizację wszelkich projektów, które zostały już rozpoczęte lub stoją przed rozpoczęciem poprzez przeprowadzenie przetargów.

 

 

Marszałek Ortyl mówił, że  Nowy zarząd jest zarządem kontynuacji, jednakże wprowadzą nowe elementy. Każde działanie będzie naznaczone osobą, a celem jest także wchodzenie w dalszym ciągu w nowe obszary.

Marszałek Ortyl przedstawił każą osobę z Zarządu, po czym po kolei każda z nich zabrała głos.

 

 

 

Wicemarszałek Piotr Pilch o Kontynuacji Działań

Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa, zadeklarował kontynuację działań zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji. Podkreślił szczególną wagę powołanych w poprzedniej kadencji schronisk młodzieżowych oraz znaczenie policealnych szkół medycznych jako kluczowych ośrodków kształcenia. Pilch wyraził również zadowolenie z postępu inwestycji w drogi, uznając je za jedno z największych zadań inwestycyjnych województwa.

Dodatkowo, podkreślił znaczenie ośrodków kształcenia kierowców, wskazując na istnienie czterech ośrodków na Podkarpaciu, które odgrywają kluczową rolę w edukacji przyszłych kierowców.

Wspominając o promocji podkarpackiej naturalnej żywności, Pilch zaznaczył dumną pozycję regionu na liście ministerstwa i wyraził nadzieję na utrzymanie tego statusu w przyszłości.

Ponadto, Wicemarszałek wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy transgranicznej, podkreślając jej korzyści dla regionu.

Wicemarszałek Karol Ożóg: Podziękowania i Obszary Rozwoju

Wicemarszałek Karol Ożóg wyraził swoje podziękowania dla radnych oraz współpracowników, w tym również dla Marszałka Ortyla, za ich zaangażowanie w rozwój regionu. Podkreślił on kluczowe obszary rozwoju województwa, w tym rozwój obszarów wiejskich oraz finansowanie scalania i wymiany gruntów rolnych na terenach województwa podkarpackiego.

Ożóg zaznaczył również znaczenie rozwoju regionalnego poprzez opracowanie i aktualizację strategii rozwoju województwa oraz regionalnej strategii innowacji. Podkreślił także konieczność opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz audytu krajowego i regionalnego modelu ruchu.

Wicemarszałek przypomniał, że w poprzedniej kadencji na wymianę i scalanie gruntów województwo podkarpackie wydało 500 mln złotych, co uczyniło region liderem w skali kraju. Wyraził przekonanie, że praca w tym obszarze będzie kontynuowana, zważywszy na duże oczekiwania społeczeństwa i ludności w zakresie dostępności środków na tego typu projekty. Dodał, że samorząd jest otwarty na realizację zadań tego typu.

Ważnym krokiem w rozwoju regionu jest również autorski program przygotowywany dla obszarów zależnych od rybactwa i akwakultury, na który przeznaczono 3 mln złotych.

Anna Huk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego o Działaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawiła istotne informacje dotyczące Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP), który podlega departamentowi gospodarskiemu regionalnej administracji. Podkreśliła znaczenie działań podejmowanych przez WUP, zaznaczając ich kluczową rolę dla regionu.

Huk podzieliła się również sukcesem WUP, który zrealizował 5 projektów własnych o łącznej wartości 250 mln złotych pozyskanych z zewnątrz. Ponadto, odniosła się do codziennej pracy nad ochroną środowiska oraz pozyskiwaniem środków do programu LIFE, co stanowiło ważny punkt działań w poprzedniej kadencji.

Wspominając o Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego, Huk wyraziła chęć skupienia się na pozytywnym doświadczeniu z 6 projektów, które są aktualnie realizowane.

W zakończeniu, wyraziła nadzieję na kontynuację sukcesów regionu, zauważając, że zawsze był on w czołówce kraju i wyrażając wiarę w kontynuację tej tendencji.

 

Małgorzata Jarosińska – Jedynak –   Podziękowania i Perspektywy Finansowe

 

Małgorzata Jarosińska- Jedynak wyraziła wdzięczność dla byłych członków zarządu za możliwość przejęcia Departamentów, które są już rozpędzone.

Wspomniała również o obecnym etapie zamykania i rozliczania perspektywy finansowej 2014-2020, podkreślając znaczenie tego procesu dla regionu. Celem jest zagwarantowanie, że wszystkie środki, jakie Podkarpacie otrzymało, pozostaną w regionie.

Jarosińska pochwaliła sukcesy regionu, zauważając, że wśród wszystkich regionów województwo podkarpackie zajmuje drugie miejsce pod względem kontraktacji środków oraz wypłaty środków na rzecz beneficjentów poszczególnych działań. Do połowy bieżącego roku, w ramach zgłoszonych wniosków, będzie można zaalokować 50% środków europejskich dla Podkarpacia, co stanowi ponad 10 miliardów złotych.

Przyszłe inwestycje w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 mają na celu dalszy rozwój regionu. Podkreśliła również kontynuację pozyskiwania środków krajowych oraz zaangażowanie mieszkańców województwa w procesy związane z funduszami europejskimi.

Zakończenie Konferencji przez Marszałka Władysława Ortyla

Na zakończenie konferencji, Marszałek Władysław Ortyl odpowiedział na pytanie dotyczące ewentualnych przesunięć w departamentach. Wyjaśnił, że w obecnym momencie nie przewiduje się żadnych planowanych podziałów ani przesunięć w Departamentach.

Na tym zakończyła się konferencja prasowa.