Gmina Miasta Sanoka rozpoczęła realizację projektu pn. „Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka”. Środki na ten cel pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące zadania: modernizacja systemów dziedzinowych, uruchomienie zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarzadzania Dokumentacją, modernizacja systemów GIS, przygotowanie systemu pozwalającego pracownikom jednostki na wykonywanie pracy zdalnej oraz utworzenie Platformy Projektowej jako punktu integrującego wszystkie e-usługi i e-narzędzia przewidziane do wdrożenia.

Projekt ma na celu uruchomienie e-usług publicznych na wysokim poziomie dojrzałości i umożliwienie mieszkańcom korzystania z nich w dowolnym czasie i z każdego miejsca.

Grupami docelowymi, które najbardziej skorzystają na wprowadzonych rozwiązaniach, będą przede wszystkim mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Sanoka. Narzędzia do pracy zdalnej otrzymają także pracownicy urzędu.

Wykonanie zaplanowanych w projekcie działań wpłynie pozytywnie na efektywność administracji samorządowej, zwiększy jej transparentność i podniesie poziom obsługi mieszkańców. Nie bez znaczenia będzie także udoskonalenie cyberbezpieczeństwa dla wdrażanych e-narzędzi i e-usług.

Przewidywane efekty opisanych działań to przede wszystkim ułatwienie dostępu do usług świadczonych przez Urząd Miasta w Sanoku oraz zautomatyzowanie procesów administracyjnych. Dzięki realizacji projektu Gmina Miasta Sanoka dołączy do grupy podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa i takich, które udostępniają informacje sektora publicznego on-line. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie także uruchomienie usług publicznych on-line o co najmniej 3. lub 4. stopniu dojrzałości oraz zwiększenie liczby użytkowników nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.

Źródło informacji: Urząd Miasta Sanoka

Fot. Wikimedia Commons